อยู่ในระหว่างการปรับปรุงคู่มือสหกิจศึกษา 

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของการจัดทำรายงานสหกิจศึกษา ทั้งในรูปแบบ โครงงาน หรือ รายงานปฏิบัติงาน ที่นี่

คลิกดูรายละเอียด