Print
Hits: 781

สำหรับอาจารย์ที่ประสงค์ออกปฏิบัติงานนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

(อาจารย์ดำเนินการขอไปปฏิบัติงานนิเทศงานนักศึกษาก่อนเดินทาง 1 สัปดาห์)

** กรณีที่อาจารย์เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนิเทศงานนักศึกษา
หลังจากการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ทุกท่านดำเนินการจัดทำรายงานการเดินทาง
และจัดส่งให้งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน (ส่วนสหกิจศึกษา) พร้อมหลักฐานการเบิกจ่าย

Download ไฟล์รายงานเดินทาง

1

 

2

 

3