แนะนำขั้นตอนการดำเนินการฝึกงาน ปีการศึกษา 2566

 ขั้นตอนโดยสรุป

 Screenshot 2023 10 09 131833 

 

รายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ  

1. นักศึกษายื่นสมัครฝึกงานที่เว็บไซต์ Jobs.fms.psu.ac.th

         1.1 กรณี ไม่มีรายชื่อสถานประกอบการในเว็บ  

               ดำเนินการกรอกรายละเอียดของสถานประกอบการ ที่ลิงค์ https://bit.ly/3eWeD7z  หรือ scan QR CODE (ระบบปิดให้ดำเนินการแล้ว วันที่ 27 ตุลาคม 2566 โดยจะเปิดให้ดำเนินการแจ้งสถานประกอบการอีกครั้ง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566)

 bitly 3eWeD7z

โดยให้นักศึกษาแจ้งรายละเอียดสถานประกอบการ ดังนี้

- ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ

- ที่อยู่

- เบอร์ติดต่อ / โทรสาร

- ชื่อบุคคลที่ต้องส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึง, ตำแหน่ง, E-mail

** หลังจากนักศึกษาเพิ่มสถานประกอบการแล้ว  เจ้าหน้าที่จะเพิ่มสถานประกอบการในเว็บ Jobs 

ภายใน 3 วันทำการ จากนั้นให้นักศึกษาดำเนินการตามข้อ 1.2 ต่อไป

ตรวจสอบสถานะการเพิ่มสถานประกอบการในเว็บ Jobs ที่ลิงค์: https://bit.ly/3Lunsla

 check intern

1.2 กรณี มีรายชื่อสถานประกอบการในเว็บ ให้ดำเนินการผ่านเว็บ jobs.fms.psu.ac.th โดยให้แนบเอกสาร ดังนี้

   1.2.1 ใบสมัครสถานประกอบการ

   1.2.2 Transcipt ที่แสดงผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด (เซ็นสำเนาถูกต้อง)

   1.2.3 ประวัติโดยย่อ (Resume) ติดรูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว

หากนักศึกษายื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือรายละเอียดสถานประกอบการไม่ครบตามที่กำหนด งานพัฒนานักศึกษาฯ (ฝึกงาน) จะไม่สามารถส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน ได้ตามเวลาที่กำหนด และทำให้การดำเนินการล่าช้าออกไป