สำหรับอาจารย์ที่ประสงค์ออกปฏิบัติงานนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน 

(อาจารย์ดำเนินการขอไปปฏิบัติงานนิเทศงานนักศึกษาก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์)

** กรณีที่อาจารย์เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนิเทศงานนักศึกษา
หลังจากการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ทุกท่านดำเนินการจัดทำรายงานการเดินทาง
และจัดส่งให้งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน (ส่วนฝึกงาน) พร้อมหลักฐานการเบิกจ่าย

Download ไฟล์รายงานเดินทางดูตัวอย่างการเขียนรายงานเดินทาง

1

 

2

 

3