คลิป VDO ขั้นตอนการฝึกงาน 

โดยนักศึกษาจะต้องเข้าไปทำแบบทดสอบหลังจากดูคลิป VDO แล้ว ซึ่งจะเปิดให้ทำภายในวันที่ 13 ก.ย. - 17 ก.ย. 64 (เที่ยงคืนเท่านั้น)  เพื่อเก็บคะแนน 2.5 % 

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเริ่มทำแบบทดสอบได้ที่นี่ตามลิงค์ https://forms.office.com/r/PnF18ncQYv  หรือ scan qr code

 JOBs

 

การยื่นสมัครฝึกงานในเว็บ Jobs.fms.psu.ac.th

การสมัครฝึกงาน แบ่งได้ 2 กรณี ดังนี้

1. กรณี ไม่มีรายชื่อสถานประกอบการในเว็บ 

2. กรณี มีรายชื่อสถานประกอบการในเว็บ

 

รายเอียดเพิ่มเติม 

1. กรณี ไม่มีรายชื่อสถานประกอบการในเว็บ สามารถดำเนินการดังนี้

ให้ดำเนินการกรอกรรายละเอียดของสถานประกอบการ ในลิงค์ https://forms.office.com/r/PnF18ncQYv 
หรือ scan QR CODE

QRCode Jobsfmspsuacth

 

โดนให้นักศึกษาแจ้งรายละเอียดสถานประกอบการ ดังนี้

- ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ

- ที่อยู่

- เบอร์ติดต่อ / โทรสาร

- ชื่อบุคคลที่ต้องส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึง, ตำแหน่ง, E-mail

** หลังจากนักศึกษาเพิ่มสถานประกอบการตามช่องทาง ข้อ 1 แล้ว  เจ้าหน้าที่จะเพิ่มสถานประกอบการในเว็บ Jobs 

ภายใน 3 วันทำการ จากนั้นให้นักศึกษาดำเนินการตามข้อ 2 ต่อไป 

 

2. กรณี มีรายชื่อสถานประกอบการในเว็บ ให้ดำเนินการผ่านเว็บ jobs.fms.psu.ac.th โดยให้แนบเอกสาร ดังนี้

- ใบสมัครสถานประกอบการ

- Transcipt ที่แสดงผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด (เซ็นสำเนาถูกต้อง)

- ประวัติโดยย่อ (Resume) ติดรูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว

 

การสมัครฝึกงานของนักศึกษา 

สมัครได้ในเว็บ http://jobs.fms.psu.ac.th หรือ QR CODE

 jobs

 

หากนักศึกษายื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือรายละเอียดสถานประกอบการไม่ครบตามที่กำหนด งานพัฒนานักศึกษาฯ (ฝึกงาน)

จะไม่สามารถส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน ได้ตามเวลาที่กำหนด และทำให้การดำเนินการล่าช้าออกไป

 

ปฏิทินการฝึกงาน ปีการศึกษา 2564 

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดที่นี่ ตามลิงค์: https://bit.ly/3nyg3pC

หรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆ และตามติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ fanpage สหกิจศึกษาและฝึกงาน คณะวิทยาการจัดการ มอ