คณะวิทยาการจัดการ มีภาระหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยเหตุผลนี้นักศึกษาจึงจำเป็นต้องศึกษาและฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจะได้ศึกษาและมีประสบการณ์ทางการบริหารธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและเข้าใจระบบการบริหารด้านต่าง ๆ
           ด้วยเหตุนี้คณะวิทยาการจัดการจึงได้เห็นสมควรที่จะให้นักศึกษาที่มีสถานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ไปศึกษาและฝึกงานในหน่วยงานที่นักศึกษาแสดงความจำนงไว้กับคณะฯ

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการฝึกอาชีพทางด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. เพื่อให้เกิดความพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทางด้าน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในชั้นปีที่ 4 และต่อการเตรียมตัวในการปฏิบัติงาน หลังจากสำเร็จการศึกษา

ขอบเขตของการศึกษาและฝึกงาน
นักศึกษาสามารถศึกษาและฝึกงานด้านการจัดการได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศไทย และไม่สามารถฝึกงานสถานประกอบการของครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ได้

ระยะเวลาการฝึกงาน
ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน