งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน ในส่วนภาระงานที่รับผิดชอบสหกิจศึกษาและฝึกงาน

Laphassawat

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

98 Nattawut Jindawong


นายนัฐวุฒิ จินดาวงศ์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
รักษาการหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
และส่งเสริมการทำงาน

 

50 Ampawan Chueaboon

นางอัมพาวรรณ  เชื้อบุญ
นักวิชาการอุดมศึกษา
(ดูแลฝึกงาน / ประสบการณ์ภาคสนาม
และการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก)


โทร. 074-287864
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37 Kamolphat Sodawang

นางกมลพัชร  โสดาหวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ดูแลสหกิจศึกษา / ประสบการณ์ภาคสนาม
และการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก)

โทร. 074-287827
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

65 Kajohnsak Wichaiworakul

นายขจรศักดิ์  วิชัยวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
(ดูแลสหกิจศึกษา และสารสนเทศ)

โทร. 074-287827
Email: Kajohnsak.w @psu.ac.th