งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน ในส่วนภาระงานที่รับผิดชอบสหกิจศึกษาและฝึกงาน

9 Sarunyoo Kanchanasuwan

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู กาญจนสุวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบูรณาการการเรียนรู้

 

98 Nattawut Jindawong


นายนัฐวุฒิ จินดาวงศ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
รักษาการหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
และส่งเสริมการทำงาน

 

50 Ampawan Chueaboon

นางอัมพาวรรณ  เชื้อบุญ
ดูแลฝึกงาน และประสบการณ์ภาคสนาม

โทร. 074-287864
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37 Kamolphat Sodawang

นางกมลพัชร  โสดาหวัง
ดูแลสหกิจศึกษา และประสบการณ์ภาคสนาม

โทร. 074-287827
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

65 Kajohnsak Wichaiworakul

นายขจรศักดิ์  วิชัยวรกุล
ดูแลสหกิจศึกษา และสารสนเทศ

โทร. 074-287827
Email: Kajohnsak.w @psu.ac.th