ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ระดับมหาวิทยาลัย สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

 

ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ระดับคณะ มีรายละเอียดดังนี้ 

 


1

2


3
 

เทศบาลเมืองคอหงส์ 

 

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 
4  5 6  

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท 2S เมทัล จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด

 

 
7 8 9  

บริษัท จัดหางาน จ็อปบีเคเค ดอทคอม จำกัด

 

บริษัท ทรัพย์พฤกษา จำกัด

 

บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 

 
10 pong  10   
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด บริษัท พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม จำกัด สมาคมอสังหาริมทรพัย์จังหวัดสงขลา   

 

 

     
natie       
บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด