1. นักศึกษาต้องทำอย่างไรเมื่อต้องการเข้าโครงการสหกิจศึกษา ? 
ตอบ

นักศึกษาต้องทราบคุณสมบัติที่ทางคณะได้กำหนดมาตรฐานไว้ คือ
1. เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา
2. เป็นนักศึกษาที่มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่่ตํ่ากว่า 2.75 ในภาคการศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัครงานสหกิจศึกษา
3. นักศึกษามีคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสม และให้คณาจารย์แต่ละสาขาพิจารณา กำหนดคุณสมบัติตามความเหมาะสมของวิชาชีพของแต่ละสาขา
4. ระดับผลการเรียนในรายวิชาแกนของแต่ละสาขา กำหนดให้นักศึกษาต้องมีผลการเรียนในวิชาแกนในแต่ละสาขาอยู่ในระดับไม่ตํ่ำกว่า C เกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาต้องมีคะแนน TOEIC ขั้นตํ่าที่ 550 คะแนน หรือ IELTS ที่ 5.5 คะแนน และให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการวัดความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจำภาควิชา / สาขาวิชา
5. ไม่มีโทษทางวินัย
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
7.  ต้องผ่านการคัดเลือกจากอาจารย์ในหลักสูตรของตนเอง


2. ข้อแตกต่างระหว่าง สหกิจศึกษา และ ฝึกงาน ? 
ตอบ

ประเด็นการเปรียบเทียบ การปฏิบัติสหกิจศึกษา การฝึกงาน
1. รูปแบบของการขอเข้าไปปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน นักศึกษาต้องเขียน และยื่นใบสมัครต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในลักษณะเดียวกันกับการสมัครงาน และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และการคัดเลือกจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยส่วนใหญ่มักไม่มีการยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาแต่พิจารณาจากหนังสือ/จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันอุดมศึกษา
2. สถานะของนักศึกษาในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในฐานะพนักงานเต็มเวลา นักศึกษาอยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงาน
3. คุณสมบัติของนักศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่นักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปี 3 หรือ 4 และต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยส่วนใหญ่ใช้หลักเกณฑ์การเป็นนักศึกษาที่ศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของหลักสูตร
4. ค่าตอบแทน นักศึกษาสหกิจส่วนใหญ่จะได้รับสวัสดิการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสมจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาอาจจะได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
5. ลักษณะการทำงาน เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-base learningหรือโครงงานพิเศษ (Project)ที่ใช้ความรู้ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของนักศึกษาและเป็นประโยชน์กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ขึ้นอยู่กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต บางครั้งงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน
6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเต็มเวลา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ และอาจมากกว่า 1 ภาคการศึกษา (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด) ฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมงทำการ  (ขึ้นอยู่กับสถาบันอุดมศึกษาจะกำหนด)
7.การประสานงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่จะมีการประสานงานช่วงก่อนส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและหลังจบการฝึกงาน
8. การดูแลนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจัดให้มีหัวหน้างานหรือบุคลากรที่เหมาะสมทำหน้าที่พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) หรือพี่เลี้ยง (Mentor) ทำหน้าที่กำหนดงานให้นักศึกษาปฏิบัติดูแลให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจัดให้มีหัวหน้างานเพื่อดูแลและสอนงาน
9. การส่งผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา นักศึกษาสหกิจจะต้องทำโครงงาน จำนวน 1 เรื่อง ในหัวข้อเนื้อหาที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา/ภาควิชากำหนด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
10. การติดตามผลการปฏิบัติงาน อาจารย์นิเทศหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขา/ภาควิชาจะทำหน้าที่ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการนิเทศงานของนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต คณะกรรมการดำเนินงานออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน
11. การประเมินผล ต้องผ่านการประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา พิจารณาจากผลการประเมินงานขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตและกรรมการดำเนินงานการฝึกงาน
12. การสรุปผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจะมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา ผู้บริหารและผู้แทนองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อทราบถึงพัฒนาการและความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกงานขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด

ที่มา :  1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
          2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

3. หากสมัครเข้าโครงการสหกิจศึกษาแล้ว จะได้งานทำเลย (ฝึกปฏิบัติงาน) หรือไม่
ตอบ

การได้งานทำหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ ของสถานประกอบการเป็นหลัก (ในกรณีที่สถานประกอบการต้องการคัดเลือกนักศึกษาเอง) หรือ อีกกรณีหนึ่ง คือ คณะเป็นฝ่ายที่ทำการคัดเลือกนักศึกษาเอง ในกรณีหลังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่สถานประกอบการตอบรับ แต่ทั้งนี้แล้วสถานประกอบการก็จะต้องพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาในเบื้องต้นอีกครั้ง

 

4. นักศึกษาได้งานสหกิจศึกษาแล้ว จะสามารถยกเลิกได้หรือไม่
ตอบ

ไม่ควรยกเลิกการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ นั้นๆ เนื่องจากสถานประกอบการได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้แล้วสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เช่น งบประมาณ , บุคลากร , วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งทรัพยากรด้านต่างๆ เป็นต้น การยกเลิกนั้น ทำให้เกิดความเสียหายได้กับสถานประกบอการนั้นๆ ซึ่งคณะได้ยกเว้นไว้สำหรับกรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วย โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มายื่นให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเท่านั้น