Print
Category: สหกิจศึกษา
Hits: 2872

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

หน้าที่และข้อแนะนำในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1. หมั่นฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

2. ติดตามข่าวสารการจัดหาสถานประกอบการและประสานกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาสมํ่าเสมอ

3. ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและข้อบังคับของสถานประกอบการ

4. แต่งกายตามระเบียบตามที่ทางสถานประกอบการกำหนด

5. ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสหกิจศึกษาและฝึกงานของนักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ

6. หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาและฝึกงานโดยทันที

7. จัดทำเอกสารสหกิจศึกษาส่งให้ตรงตามกำหนดเวลา

8. ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มความสามารถ

9. ต้องไม่ประพฤติตนในทางใดๆ ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัยและคณะ

 

บทบาทของนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

1. ปฏิบัติงานเต็มเวลา เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ

2. มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา


ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1. ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมจากห้องเรียน

2. เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น รับผิดชอบ และมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ

3. เรียนรู้และมีทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

4. ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ตามความเหมาะสมและตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการกำหนด)

5. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องตรงตามความถนัดของตนเอง

6. เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้นและมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา