User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล วันทีผ่านการอบรม
สาขาวิชาการเงิน
1 ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศภาคม 2558
2 อาจารย์พเนิน อินทะระ รุ่่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 (ภาคใต้ตอนบน)
3 อาจารย์พรทิพย์ จิระธำรง รุ่่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 (ภาคใต้ตอนบน)
4 ดร.กลางใจ แสงวิจิตร รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559
5 อาจารย์ภูมิ ชี้เจริญ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560
6 อาจารย์ศรรสนีย์  สังข์สุวรรณ  รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561
สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
1 อาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธ์ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559
2 อาจารย์ธนิถา แสงวิเชียร รุ่่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 (ภาคใต้ตอนบน)
3 ดร.ทรงสิน ธีรกุลพิศุทธิ์ รุ่่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 (ภาคใต้ตอนบน)
4 อาจารย์ดวงธิดา พัฒโน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2556
5 ดร.พัชราภรณ์ บุญเลื่อง รุ่่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 (ภาคใต้ตอนบน)
6 ดร.วันอามีนา แวหะมะ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
1 ดร.จันทวรรณ  ปิยะวัฒน์ รุ่่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 (ภาคใต้ตอนบน)
2 ดร.รุชดี บิลหมัด รุ่นที่ี่ 7 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559
3 ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ รุ่นที่ี่ 8 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560
4 ผศ.จิราวรรณ สำอางศรี รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561
5 ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561
สาขาวิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์
1 อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 
2 อาจารย์กาญจนาจ จงภักดี รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557
3 ดร.ดรณีกร สุปันตี รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558
4 ดร.กุลกานต์ เมเวส รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559
5 อาจารย์ณติกา  ไชยานุพงศ์ รุ่่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 (ภาคใต้ตอนบน)
6 ดร.ศิรินุช  ลอยกุลนันท์ รุ่่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 (ภาคใต้ตอนบน)
7 ดร.พัฒนิจ   โกญจนาท รุ่่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 (ภาคใต้ตอนบน)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1 อาจารย์พัลลภัช เพ็ญจำรัส รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2556
2 อาจารย์พริดา วิภูภิญโญ  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2556
3 อาจารย์ดนุพล ทิพย์พงศ์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557
4 อาจารย์สุริยันต์ จอมธนชัย รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559
5 ผศ.วชิราภรณ์  จันทร์โพธนุกุล รุ่นที่ี่ 8 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560
6 ดร.ศรัณยู กาญจนสุวรรณ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561
สาขาวิชาการตลาด
1 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ จินดาบถ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศภาคม 2558
2 ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558
3 อาจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันท์ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558
4 อาจารย์เยาวเรศ เลขะกุล  พรหมอินทร์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 (ภาคใต้ตอนล่าง)
5 ผศ.เกื้อกูล สุนันทเกษม เข้าอบรม เมื่อ ปี 2558 ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย
6 ดร.สุนันทา เหมทานนท์ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561
7 ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561
สาขาวิชาการบัญชี
1 ผศ.พรรษมน บุษบงษ์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2556
2 ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558
3 ดร.เอกฤทธิ์ แก้วประพันธ์ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558
4 ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559
5 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559
6 อาจารย์สิทธิ์ชัย ลิมาพร รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559
7 อาจารย์นิตติกร  สุวรรณศิลป์ รุ่่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 (ภาคใต้ตอนบน)
8 อาจารย์วีระวรรณ ศิริพงษ์ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559
9 อาจารย์วิญชัย อุ่นอดิเรกกุล รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559
10 อาจารย์อรอนงค์ สัตยารักษ์ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559
11 ดร.จิตติมา  วิเชียรรักษ์ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561
12 อาจารย์นิตินันท์  พราหมหันต์ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศภาคม 2558
2 ดร.ฆายนีย์ ช.บุญพันธ์ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560
3 ดร.ฤๅชุตา  เทพยากุล ผ่านการอบรมแล้ว ระหว่างสอนอยู่ที่ ม.หาดใหญ่
4 ดร.สิริวิท  อิสโร รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561
5 อาจารย์กิตติพันธ์ เอกอารีสกุล รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562