คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  

โทร 074-28-7825 หรือ  074-28-7823

 map