งานบริาการการศึกษา ประกอบด้วยภาระงานด้านต่างๆ จำนวน 4ด้าน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนการบริการด้านการศึกษาและบริการ วิชาการ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยมีขอบข่ายภารกิจดังนี้

หน่วยทะเบียนและประเมินผล

หน่วยหลักสูตรและทะเบียนนักศึกษา

  -    ดูแลทะเบียนประวัตินักศึกษา

-     ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

-     การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

-     ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ

-     ดำเนินการขออนุมัติการเลื่อนการสอบ

-     ตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษา

-     ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

-     ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่ม-ถอนเป็นกรณีพิเศษ

-     ลงทะเบียนเรียนน้อย-เกินกว่ากำหนด

-     ดำเนินการผ่อนผันค่าลงธรรมเนียมฯ

-     การรับรองผลการศึกษา สน.57

-     ทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่

-     การแก้ไขระดับคะแนน

-     คำสั่งนักศึกษาที่ตกออกพ้นสภาพฯ

-     ดำเนินการเกี่ยวกับการขอลาพักการศึกษา

-     ดำเนินการเกี่ยวกับการขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา

-     ออกหนังสือรับรองความประพฤติ

-     บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

ด้านหลักสูตร

-     จัดทำหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร

-     การสำเร็จการศึกษา

-     ดำเนินการตรวจสอบหลักสูตร

-     ตรวจสอบการจัดทำหลักคิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตร

-     ตรวจสอบการจัดทำหลักสูตรใหม่

-     ข้อมูลและสารสนเทศด้านหลักสูตร

-     ดำเนินการด้านการจัดทำหลักสูตรปิดปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รายวิชา

-     ดำเนินการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

-     ดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาโอนย้ายมหาวิทยาลัย

-     การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ฯ

-     บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา