ติดต่อเรา

งานวิจัย  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112  โทร  074-287840  Fax. 074-287839