วัตถุประสงค์กองทุนวิจัย

วัตถุประสงค์กองทุนวิจัย

       คณะวิทยาการจัดการ  ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะวิทยาการจัดการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานประจำและการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาต่อและทำวิทยานิพนธ์ การไปเสนอผลงาน เงินรางวัล การเผยแพร่ผลงาน การจัดการนำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับบัณฑิตศึกษา  การจัดอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย รวมทั้งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย