ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ภายใต้กองทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2562

แนวทางพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการในการนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

การสนับสนุนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 2562

ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำรา จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562