-->

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ฐานข้อมูลวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   - ฉบับภาษาไทย
   - ฉบับภาษาอังกฤษ

โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- บันทึกข้อความขอเสนอโครงการ
- แบบเสนอโครงการ
- ขั้นตอน/แนวปฏิบัติการเสนอโครงการ
-
 รายละเอียดอื่นๆ