บุคลากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-7939
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางเรืองรุ้ง  ชีวรัชชานนท์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
โทรศัพท์: 0-7428-7839
E-mail: ruangrung.c@psu.ac.th

 

นายวุฒิพงศ์  หว่านดี
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทรศัพท์: 0-7428-7840
E-mail: wutthipong.w@psu.ac.th