ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนดรุณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับ นศ ป ตรีด้านอุตสาหกรรม-ด้านชุมชน (PSU-CIRPUS) ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนเมธาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนปราชญาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

เงินทุนส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นกลาง (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2561